Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Podnikatel Alexandr Tóth, se sídlem Rybná 716/24, Praha 1, PSČ 110 00, IČO 88 687 112, zapsaným v živnostenském rejstříku úřadu městské části Praha 1, vydává tyto Obchodní podmínky, které upravují podmínky používání webových stránek www.prostorsebepoznani.cz (dále jen web PS) a souvisejících služeb s poskytováním on-line e-learningových kurzů pomocí elektronického systému „LMS CoursePress“, webinářů (kurzů, přednášek, seminářů) a distančních služeb poskytovaných formou videokonference, přes telefon, chat a e-mail.

1.2 Práva a povinnosti webu PS a Uživatele, které nejsou výslovně upraveny těmito Obchodními podmínkami, se řídí běžnými zákony.

1.3 Kontaktní údaje jsou dostupné na http://www.prostorsebepoznani.cz/kontakt/.

2. POPIS SLUŽBY

2.1 E-learningová Služba je poskytována prostřednictvím webových stránek www.prostorsebepoznani.cz v LMS (Learning Management Systems) systému CoursePress, kde vlastník webu PS a jeho spolupracovníci zveřejňují jednotlivé on-line kurzy (lekce), jejichž zhlédnutí může být úplatné i bezúplatné.

2.2 Vlastník web PS zpřístupní Uživateli Službu ve sjednaném rozsahu, pouze pro jeho vlastní potřebu bez omezení počtu zhlédnutí jednotlivých lekcí a bez omezení počtu vykonání závěrečných testů a kvízů. Stažení obsahu Služby není Uživateli umožněno.

2.3 Webináře se neprovozují přímo na webu PS, ale na externích webových stránkách podle typu webináře (ClickMeeting, Youtube apod). Účastník je vždy e-mailem předem informován o místu spojení, kde bude webinář probíhat.

2.4. Kurzy a přednášky mohou být také pořádány osobní formou. O fyzickém místu konání je vždy účastník informován e-mailem po provedení závazné registrace. Závaznou registrací se rozumí uhrazení objednávky.

2.5. Služby z části E-shop Alexandr Tóth jsou služby andragogického poradenství a osobního rozvoje, které jsou poskytovány distanční formou.

3. REGISTRACE UŽIVATELE

3.1 Účet (registrace) je pro studium e-learningu a opakovaný nákup webinářů či služeb E-shopu Alexandr Tóth. Účet si může zákazník sám vytvořit s první objednávkou nebo samostatně bez objednávky. Po registraci je uživateli zaslán e-mail s přístupovými údaji. Heslo si může následně změnit ve svém uživatelském účtu.

3.2 Uživatel nebude nikomu sdělovat své jedinečné přihlašovací heslo pro přihlášení vytvořené při registraci. V případě ztráty hesla bude toto obnoveno prostřednictvím požadavku Uživatele zasláním odkazu k jeho obnovení do e-mailu Uživatele.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Služby jsou Uživatelům poskytovány bezúplatně v případě takových Služeb, u kterých je v elektronickém systému LMS CoursePress nebo WooCommerce uvedeno, že jsou zdarma. V případě placených Služeb je jejich poskytování podmíněno zaplacením ceny uvedené v rámci aktuální nabídky v elektronickém systému LMS CoursePress nebo WooCommerce e-shopu.

4.2 Platbu za úplatné Služby lze provést pouze bezhotovostně a to:
(a) převodem na bankovní účet;
(b) složením hotovosti na bankovní účet;
(c) on-line platební kartou přes GoPay platební bránu.

4.3 Cena Služeb je vždy uvedena jako konečná cena a je uvedena u Služby (produktu). Vlastník webu PS není plátce DPH.

5. REKLAMACE

5.1 Vlastník webu PS přijímá reklamace pouze v elektronické podobě na e-mailové adrese info@prostorsebepoznani.cz

5.2 Reklamace musí být zaslána z e-mailu pod kterým je Uživatel registrovaný v systému LMS CoursePress a e-mail musí obsahovat Uživatelské jméno pod kterým je Uživatel registrovaný a zobrazuje se v Profilu uživatele.

5.3 V případě reklamace webináře, kurzu nebo přednášky je potřeba zaslat reklamaci z e-mailu, kterým byla provedena objednávka.

6. ZPŘÍSTUPNĚNÍ SLUŽBY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1 Ke zpřístupnění samotné Služby (e-learnig) dojde ze strany webu PS do 24 hodin od okamžiku, kdy bude připsána cena Služby na účet web PS a nebude tomu bránit vyšší moc nebo probíhající úpravy systému. V takovém případě bude služba zpřístupněna, co nedříve po vyřešení takové situace.

6.2. Přístup ke webináři je umožněn pouze v den a hodinu konání webináře, který je uveden na webu PS u konkrétního webináře. V případě zakoupení záznamu webináře je videozáznam a případné další soubory k dispozci ke stažení v účtu zákazníka (část Stažení v Můj účet) a to ihned po přijetí platby na účet PS.

6.3. Služby poskytované přes E-shop Alexandr Tóth jsou uplatněny v dohodnutém termínu. V případě zakoupení záznamu webináře je videozáznam a případné další soubory k dispozci ke stažení v účtu zákazníka (část Stažení v Můj účet) a to ihned po přijetí platby na účet PS. Pokud se jedná o službu na zakázku, tak je zpracována a doručena e-mailem obvykle v rozsahu 2 – 5 pracovních dnů.

6.4 Uživatel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy, t.j. dnem připsání platby na účet web PS. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy Uživatel musí o svém odstoupení od smlouvy informovat vlastníka webu PS (aniž by musel uvádět důvod) na e-mail uvedném v kontaktu webu PS.

6.5 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy web PS vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jí bude doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, část platby nebo celou platbu, které obdržela od Uživatele. Vrácení plateb proběhne ze strany web PS bezhotovostně zasláním prostředků na účet Uživatele, který musí uvést v žádosti o odstoupení.

6.6 Storno podmínky pro webináře a osobní kurzy nebo přednášky:

6.6.1 100% poplatek ze zaplacené částky v den konání akce.

6.6.2 30% poplatek ze zaplacené částky při stornování 1 – 7 dnů před zahájením akce (vráceno Vám bude 70% částky).

6.6.3 Celá částka Vám bude vrácena při stornování akce více než 1 týden před jejím zahájením.

7. ZRUŠENÍ REGISTROVANÉHO ÚČTU

7.1 V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy, bude účet Uživatele po vrácení platby automaticky smazán.

7.2. Účet může být zrušen ze strany vlastníka webu PS pokud Uživatel poruší tyto Obchodní podmínky (např.: sdělením hesla jinému uživateli – viz bod 3.2, stahování informací – viz bod 2.2, pořizováním obrazových a zvukových záznamů – viz bod 8.1, kopírování a technické zpracování informací – viz 8.2) a to bez nároku na vrácení částky zaplacené za poskytnutou Službu.

7.3. Uživatel může kdykoli sám požádat o zrušení účtu na kontaktní e-mail webu PS. Žádost musí být odeslána z e-mailu, který má Uživatel registrovaný na webu PS a musí obsahovat Uživatelské jméno pod kterým je Uživatel registrovaný v systému ( zobrazuje se v profilu uživatele). Zrušením účtu na vlastní žádost nevzniká nárok na vrácení peněz za poskytnutou Službu.

8. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

8.1 Veškerý obsah tohoto webu PS a elektronického systému LMS CoursePress je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, a jejich výlučným nositelem je vlastník webu PS. Zpřístupněním Služby Uživateli nevzniká žádné oprávnění v souvislosti se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících osoby (osob), která vystupuje v rámci zpřístupněného digitálního obsahu v rámci Služeb, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným marketingovým účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob anebo v souladu s platnými právními předpisy.

8.2 Uživatel nesmí používat tento elektronický systém LMS CoursePress na webu PS nebo jeho část jinak než pro vlastní potřebu. Zejména je zakázáno, aby Uživatel používal tento elektronický systém LMS CoursePress nebo jeho část formou šíření a kopírování, veřejnou produkci či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu vlastníka webu PS.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 07. 03. 2020.